Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Splono o obini
Koristno \ Koristni nasveti ali koristne informacije
 

REPUBLIKA SLOVENIJA, UPRAVNA ENOTA PTUJ
Oddelek za upravne notranje zadeve
Slomkova ulica 10, 2250 Ptuj
Tel : 02/798-01-00, Fax : 02/798-01-30
 
KU Majperk
Majperk 39, 2322 Majperk (v prostorih Obine Majperk)
Tel :02/795-22-70
 
Katere upravne storitve lahko uredite na krajevnem uradu?
 
Krajevni urad je "podaljek" upravne enote in opravlja doloene naloge
iz pristojnosti upravne enote.
Med najpogosteje storitve sodi vodenje sledeih upravnih postopkov
in opravljanje upravnih nalog :
S podroja odjavno prijavne slube :
  ▪  sprejem vlog za pridobitev osebnega dokumenta, to je osebne
     izkaznice ali potnega lista, ne glede na kraj stalnega prebivalstva;
  ▪  postopek v zvezi v vlogo za vpis spremembe naslova v potnem listu;
  ▪  postopek v zvezi z naznanitvijo pogreanja osebne izkaznice
     ali potnega lista;
  ▪  ureditev prijave ali odjave stalnega ali zaasnega prebivalia;
  ▪  izdaja potrdil iz evidence gospodinjstev in registra prebivalstva :
          -  potrdilo o stalnem prebivaliu,
          -  potrdilo o zaasnem prebivaliu,
          -  potrdilo o skupnem gospodinjstvu.  
  ▪  potrjevanje dovoljenj zakonitim zastopnikom za potovanje v tujino
     mladoletnim osebam do 15 leta starosti;
  ▪  potrjevanje podpor volivcev raznim referendumskim pobudam
     in kandidaturam.
S podroja matinih zadev :
  ▪  izdaja izpiskov iz matinega registra ("kot sploni izpiski",
     ki vsebujejo vse zaznambe glede osebnega statusa);
  ▪  izdaja izpiskov iz matinega registra o rojstvu, ne glede na kraj rojstva
     in izpiskov iz matinega registra o sklenitvi zakonske zveze;
  ▪  izdaja izpiskov iz matinega registra o smrti, ne glede na kraj smrti,
     za osebe, ki so umrle po 03.05.2005;
  ▪  postopek v zvezi s sestavo smrtnice za zapuinski postopek;
  ▪  sprejem izjave na zapisnik o priznanju oetovstva;
  ▪  izdaja potrdil o dravljanstvu;
  ▪  posredovanje podatkov iz matinih knjig;
  ▪  izdaja potrdil iz matinega registra.
Sprejem vlog :
  ▪  sprejem ponudb za prodajo kmetijskega zemljia;
  ▪  sprejem izjav o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskega zemljia;
  ▪  sprejem zahteve za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega stalnega 
     prebivalia :
           - bodisi pisno ali ustno na zapisnik upravnega organa
Izdajanje listin iz centralnih zbirk podatkov :
  ▪  izdajanje izpiskov iz elektronske zemljie knjige;
  ▪  izdajanje potrdil oz. izpiskov iz zbirk geodetskih podatkov
     (prikaz parcele, lastninski list, potrdilo o parceli);
Upravne overitve :
  ▪  overitev prepisa ali kopije dokumenta;
  ▪  overitev podpisa za potrebe vseh upravnih postopkov;
  ▪  overitev garantnega pisma.
OPOZORILO
Na krajevnem uradu je mogoe overiti tudi podpis prodajalca na
kupoprodajni pogodbi o prodaji avtomobila, vendar poudarjamo,
da upravni organ overja le listine namenjene za uporabo v upravnih postopkih,
za overitev pogodb za promet z nepremininami in vse ostale listine,
ki se uporabljajo pred pravosodnimi organi, so pristojni notarji.
Kje poslujejo krajevni uradi :
Na obmoju Upravne enote Ptuj je organiziranih 15 krajevnih uradov,
poveini se pisarne krajevnih uradov nahajajo v obinskih stavbah.
 
KU Kidrievo
Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidrievo
Tel : 02/798-02-40
KU Videm pri Ptuju
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Tel : 02/764-11-81
KU MArkovci
Markovci 43, 2281 Markovci
Tel : 02/794-22-55
KU Gorinica
Gorinica 83A, 2272 Gorinica
Tel : 02/740-80-91
KU Destrnik
Vintarovci 50, 2253 Destrnik
Tel : 02/753-01-11
KU Majperk
Majperk 39, 2322 Majperk
Tel : 02/795-22-70
KU Dornava
Dornava 135A, 2252 Dornava
Tel : 02/755-02-21
KU Podlehnik
Podlehnik 8, 2286 Podlehnik
Tel : 02/768-11-51
KU Cirkulane
Cirkulane 56, 2282 Cirkulane
Tel : 02/761-00-31
KU Jurinci
Jurinci 3B, 2256 Jurinci
Tel : 02/758-00-61
KU Hajdina
Zg. Hajdina 44A, 2288 Zg. Hajdina
Tel : 02/781-10-41
KU Vitomarci
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci
Tel : 02/757-49-21
KU Trnovska vas
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas
Tel : 02/795-22-50
KU Zavr
Zavr 11, 2283 Zavr
Tel : 02/795-22-60
KU etale
etale 4, 2287 etale
Tel : 02/795-22-65
 
Uradne ure na krajevnih uradih :
Uradne ure na krajevnih uradih so doloene z Aktom o delovnem asu
v Upravni enoti Ptuj, z dne 29.02.2008 in s spremembo akta z dne 11.03.2009.
Posamezni krajevni uradi poslujejo ob razlinih dnevih.
Razpored uradnih ur krajevnih uradov se, v skladu s sprejetim aktom,
objavlja tedensko in je na voljo na naslednjih naslovih :
  ▪  je izobeen na krajevnih uradih;
  ▪  je dostavljen vsem obinam na obmoju Upravne enote Ptuj
  ▪  v sprejemni pisarni Upravne enote Ptuj t. 7
            -  tel. t. 02/798-01-55 ali 02/798-01-44
  ▪  telefonska centrala Upravne enote Ptuj
            -  tel. t. 02/798-01-00
  ▪  objavljen na internetnem portalu.
Internet :  http://upravneenote.gov.si/ptuj
Elektronska pota : ue.ptuj@gov.si
 

Zloenka t. 21/09, izdana 18.03.2009

 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  |  Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2018 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.