Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Haloški radovedneži
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
  Seje OS
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Splošno o občini
Koristno \ Koristni nasveti ali koristne informacije
 

REPUBLIKA SLOVENIJA, UPRAVNA ENOTA PTUJ
Oddelek za upravne notranje zadeve
Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj
Tel : 02/798-01-00, Fax : 02/798-01-30
 
KU Majšperk
Majšperk 39, 2322 Majšperk (v prostorih Občine Majšperk)
Tel :02/795-22-70
 
Katere upravne storitve lahko uredite na krajevnem uradu?
 
Krajevni urad je "podaljšek" upravne enote in opravlja določene naloge
iz pristojnosti upravne enote.
Med najpogostejše storitve sodi vodenje sledečih upravnih postopkov
in opravljanje upravnih nalog :
S področja odjavno prijavne službe :
  ▪  sprejem vlog za pridobitev osebnega dokumenta, to je osebne
     izkaznice ali potnega lista, ne glede na kraj stalnega prebivalstva;
  ▪  postopek v zvezi v vlogo za vpis spremembe naslova v potnem listu;
  ▪  postopek v zvezi z naznanitvijo pogrešanja osebne izkaznice
     ali potnega lista;
  ▪  ureditev prijave ali odjave stalnega ali začasnega prebivališča;
  ▪  izdaja potrdil iz evidence gospodinjstev in registra prebivalstva :
          -  potrdilo o stalnem prebivališču,
          -  potrdilo o začasnem prebivališču,
          -  potrdilo o skupnem gospodinjstvu.  
  ▪  potrjevanje dovoljenj zakonitim zastopnikom za potovanje v tujino
     mladoletnim osebam do 15 leta starosti;
  ▪  potrjevanje podpor volivcev raznim referendumskim pobudam
     in kandidaturam.
S področja matičnih zadev :
  ▪  izdaja izpiskov iz matičnega registra ("kot splošni izpiski",
     ki vsebujejo vse zaznambe glede osebnega statusa);
  ▪  izdaja izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, ne glede na kraj rojstva
     in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze;
  ▪  izdaja izpiskov iz matičnega registra o smrti, ne glede na kraj smrti,
     za osebe, ki so umrle po 03.05.2005;
  ▪  postopek v zvezi s sestavo smrtnice za zapuščinski postopek;
  ▪  sprejem izjave na zapisnik o priznanju očetovstva;
  ▪  izdaja potrdil o državljanstvu;
  ▪  posredovanje podatkov iz matičnih knjig;
  ▪  izdaja potrdil iz matičnega registra.
Sprejem vlog :
  ▪  sprejem ponudb za prodajo kmetijskega zemljišča;
  ▪  sprejem izjav o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča;
  ▪  sprejem zahteve za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega stalnega 
     prebivališča :
           - bodisi pisno ali ustno na zapisnik upravnega organa
Izdajanje listin iz centralnih zbirk podatkov :
  ▪  izdajanje izpiskov iz elektronske zemljišče knjige;
  ▪  izdajanje potrdil oz. izpiskov iz zbirk geodetskih podatkov
     (prikaz parcele, lastninski list, potrdilo o parceli);
Upravne overitve :
  ▪  overitev prepisa ali kopije dokumenta;
  ▪  overitev podpisa za potrebe vseh upravnih postopkov;
  ▪  overitev garantnega pisma.
OPOZORILO
Na krajevnem uradu je mogoče overiti tudi podpis prodajalca na
kupoprodajni pogodbi o prodaji avtomobila, vendar poudarjamo,
da upravni organ overja le listine namenjene za uporabo v upravnih postopkih,
za overitev pogodb za promet z nepremičninami in vse ostale listine,
ki se uporabljajo pred pravosodnimi organi, so pristojni notarji.
Kje poslujejo krajevni uradi :
Na območju Upravne enote Ptuj je organiziranih 15 krajevnih uradov,
povečini se pisarne krajevnih uradov nahajajo v občinskih stavbah.
 
KU Kidričevo
Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo
Tel : 02/798-02-40
KU Videm pri Ptuju
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Tel : 02/764-11-81
KU MArkovci
Markovci 43, 2281 Markovci
Tel : 02/794-22-55
KU Gorišnica
Gorišnica 83A, 2272 Gorišnica
Tel : 02/740-80-91
KU Destrnik
Vintarovci 50, 2253 Destrnik
Tel : 02/753-01-11
KU Majšperk
Majšperk 39, 2322 Majšperk
Tel : 02/795-22-70
KU Dornava
Dornava 135A, 2252 Dornava
Tel : 02/755-02-21
KU Podlehnik
Podlehnik 8, 2286 Podlehnik
Tel : 02/768-11-51
KU Cirkulane
Cirkulane 56, 2282 Cirkulane
Tel : 02/761-00-31
KU Juršinci
Juršinci 3B, 2256 Juršinci
Tel : 02/758-00-61
KU Hajdina
Zg. Hajdina 44A, 2288 Zg. Hajdina
Tel : 02/781-10-41
KU Vitomarci
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci
Tel : 02/757-49-21
KU Trnovska vas
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas
Tel : 02/795-22-50
KU Zavrč
Zavrč 11, 2283 Zavrč
Tel : 02/795-22-60
KU Žetale
Žetale 4, 2287 Žetale
Tel : 02/795-22-65
 
Uradne ure na krajevnih uradih :
Uradne ure na krajevnih uradih so določene z Aktom o delovnem času
v Upravni enoti Ptuj, z dne 29.02.2008 in s spremembo akta z dne 11.03.2009.
Posamezni krajevni uradi poslujejo ob različnih dnevih.
Razpored uradnih ur krajevnih uradov se, v skladu s sprejetim aktom,
objavlja tedensko in je na voljo na naslednjih naslovih :
  ▪  je izobešen na krajevnih uradih;
  ▪  je dostavljen vsem občinam na območju Upravne enote Ptuj
  ▪  v sprejemni pisarni Upravne enote Ptuj št. 7
            -  tel. št. 02/798-01-55 ali 02/798-01-44
  ▪  telefonska centrala Upravne enote Ptuj
            -  tel. št. 02/798-01-00
  ▪  objavljen na internetnem portalu.
Internet :  http://upravneenote.gov.si/ptuj
Elektronska pošta : ue.ptuj@gov.si
 

Zloženka št. 21/09, izdana 18.03.2009

 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  | Center za varnost osebnih podatkov | Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2019 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.